<%-- --%>
Royal Pharmacy Logo
Transition 4.
  • >
Faculty

Prof. (Dr.) P. N. Murthy
M. Pharm., Ph. D., D.Sc., F.I.C., C.C.
Director


Prof.(Dr.) Susanta Kumar Panda
M. Pharm., Ph. D., F.I.C.
Principal


 

Prof. (Dr.)Uma Shankar Mishra
M. Pharm., Ph. D., D.Sc., F.I.C.
Vice-Principal

Dr. Basanta Kumar Tosh.
M.Pharm., Ph. D.
Professor

Dr. ISWORI PRASAD PADHY
M. Pharm., Ph.D.
Professor


Dr. Sudhir Kumar Sahoo
M. Pharm., Ph. D.
Professor

Dr. Anjan Kumar Mahapatra
M. Pharm., Ph. D., D.Sc., F.I.C. Professor

Dr. Ajit Kumar Acharya
M. Pharm., Ph.D.
Professor

Dr. Rashmi Ranjan Sarangi
M. Pharm., Ph.D.
Professor

Dr.Prasanta Kumar Choudhury
M. Pharm, Ph.D.
Assoc. Professor

Dr. Ghanshyam Panigrahi
M. Pharm., Ph.D.
Assoc. Professor

Dr. Gourishyam Pasa
M. Pharm., Ph.D.
Assoc. Professor

Dr. Madhusmruti Khandai
M. Pharm., Ph.D.
Assoc. Professor

madhusmruti
Dr.(Mrs.)Rajeshree Panigrahi
M. Pharm., Ph.D.
Assoc. Professor

rajeshree
Mrs. Soudamini Mallick
M. Pharm.
Assoc. Professor

sunita
Mr. Gourahari Panda
M. Pharm.
Assoc. Professor


Mr. Tapan Kumar ayak
M. Pharm.
Asst. Professor

ananya
Mr. Santosh Patnaik
M. Pharm.
Asst. Professor

chayyakanta
Miss. Padmini Kanhar
M. Pharm.
Asst. Professor

chayyakanta
Mr. Asit Baran Panigrahy
M. Pharm.
Asst. Professor

saiprasanna
Mr. Bichitra Nanda Tripathy
M. Pharm.
Asst. Professor

Depak
Mr. Rakesh Ranjan Pradhan
M. Pharm.
Asst. Professor

manoj
Mr. Sagar Padhy
M. Pharm.
Asst. Professor

sunita
Mr. Soumya Ranjan Mishra
M. Pharm.
Asst. Professor

soudamini

Mrs. Perada Shalini
M. Pharm.
Asst. Professor


sunita

Mr. B Chinmaya Rao Dora
M. Pharm.
Asst. Professor

Depak

Mr. Ashish Sahu
M. Pharm.
Asst. Professor

Mr. Rajesh Kumar Prusty
M. Pharm.
Asst. Professor

Mrs. Subhankari Mishra
M. Pharm.
Asst. Professor

sunita

Mr. Dilip Harichandan
M. Pharm.
Asst. Professor

Mr. Sunil Kumar Dash Padhy
B. Pharm.
Lecturer

Mr. Manas Ranjan Behera
B. Pharm.
Lecturer

Mr. Harikrushna Sabat
B. Pharm.
Lecturer

Mr. Debasish Samantaray
B. Pharm.
Lecturer

Dr. Pinaki Mohanty
Asst. Professor (P.T)

Mrs. Dimple Singh
Asst. Professorr (P.T)

Mr. Simanchal Choudhury
Asst. Professor (P.T)

Mr. Jayanta Kumar Choudhury
Asst. Professorr (P.T)

Dr. Jami Bharatudu
Visiting Faculty.

Dr. K. Saskar Rao
Visiting Faculty.